graphicarts.gr > > - 13 2020 | : 13/07/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

Direct Mail

Καθς το Direct Mail επιβεβαινει τον ρλο του σε μια ψηφιακ εποχ ως αποτελεσματικ μσο προσλκυσης στοχευμνων καταναλωτν, οι απαιτσεις των εκτυπωτν γνονται λο και πιο περπλοκες. Η απατηση για μεγαλτερη αποδοτικτητα, εξατομκευση, υψηλτερη ποιτητα εκτπωσης και η δυναττητα νωσης του εντπου και ηλεκτρονικο μσου εναι κρσιμοι παργοντες για την κερδοφορα.

Τι ρλο παζει η αυτοματοποηση στην αναγννηση του Direct Mail;

Σε ναν κσμο που οι καταναλωτς βομβαρδζονται με ψηφιακ μσα, το direct mail ξεχωρζει μσα απ το χος. Εν ο πελτης χει ξεχαστε εναι σε αδρνεια, το direct mail χει την δυναττητα να αναζωογονσει τη σχση του συγκεκριμνου πελτη με την επιχερηση. Μπορε να δημιουργσει νες σχσεις, που σαγηνεουν τον πελτη μσω του σχεδιασμο και της τεχνολογας εκτπωσης και σπρχνουν τους πιθανος αγοραστς στην διαδικασα παραγγελας πιο γργορα απ ποτ, χωρς να χρειζεται να μπουν σε κποιο κατστημα να πληκτρολογσουν κποιο URL.

Εξατομκευση

Ο βασικς λγος για τον οποο οι καταναλωτς συνδονται με το direct mail εναι η συνφεια που προσφρει. Με βση προηγομενες αγορς και δημογραφικ στοιχεα, οι καταναλωτς αναμνουν απ τους εμπρους να τους προτενουν προντα που σχετζονται με το ιστορικ αγορν τους και την τρχουσα κατσταση.

Δεν πρπει λοιπν να αποτελε κπληξη το γεγονς τι η χρση εξατομκευσης στην παραγωγ direct mail ολονα και αυξνεται. Η εξατομκευση μσω εκτπωσης μεταβλητν δεδομνων παζει σημαντικ ρλο για την αξα της πελατειακς σχσης. Εναι αποδεδειγμνο τι οι καταναλωτς εναι πιο πιθαν να αγορσουν απ επιχειρσεις που ενδιαφρονται για αυτος και το ενδιαφρον γνεται πιο αισθητ μσω εμπειριν εξατομκευσης.    

Εκτς απ τα μεταβλητ δεδομνα, υπρχουν κατασκευαστς που προσφρουν, μσω των μηχανημτων τους, στους παρχους υπηρεσιν εκτπωσης δυναττητες ενσωμτωσης συγκεκριμνων μηνυμτων, εικνων και διαφημσεων για τους πελτες, στις καμπνιες direct mail. Με τη χρση λογισμικν διαχερισης περιεχομνου, οι μαρκετστες μπορον να δημιουργσουν προντα direct mail που προσφρουν μεγαλτερη στχευση, εξατομκευση και συνφεια.

κκληση πολλαπλν αισθημτων

Οπτικ εφ, χοι, αρματα και υφς. Οι διαφημιστς μπορον να ενσωματσουν ελκυστικς εικνες, εξαιρετικ χρωματικ γκμα, color pop εφ με γυαλιστερ soft touch ματ φινρισμα κ.. εφ, ενισχοντας τον τρπο με τον οποο οι πελτες αλληλοεπιδρον με τα ντυπα.   

Δυναμικ ντυπα

Η ενσωμτωση αναδυμενων τεχνολογιν πως η εικονικ πραγματικτητα μπορε να προκαλσει μεγαλτερη ανταπκριση βυθζοντας τους καταναλωτς σε μια συνολικ εμπειρα. Αυτ τα δυναμικ ντυπα μπορον να επεκτενουν τη διρκεια ζως του μηνματος αφνοντας βαθι τα χνη τους στη μνμη των καταναλωτν και σπζοντας τα παραδοσιακ ρια του ταχυδρομεου. Η προσθκη τεχνολογιν εκτπωσης για κινητ τηλφωνα, πως οι κδικες QR, η επαυξημνη πραγματικτητα η επικοινωνα κοντινο πεδου NFC, μετατρπει τις στατικς σελδες του εντπου σε διαδραστικς εμπειρες με δυναττητες εντοπισμο. Με τον τρπο αυτ καθσταται εκολη η μεταφορ ενς καταναλωτ απ το γραμματοκιβτιο στο καλθι αγορν και σε ηλεκτρονικς αγορς γρηγορτερα, παρχοντας μετρσιμα ποσοστ ανοιγμτων και λλα δεδομνα marketing.

Αυτοματοποηση

Καθς το direct mail γνεται πιο εξατομικευμνο, οι παραγωγς γνονται πιο μικρς και πιο κατλληλες για ψηφιακ εκτπωση. Για να παραμενουν ανταγωνιστικο και κερδοφροι, οι προχοι υπηρεσιν εκτπωσης θα πρπει να αυτοματοποισουν επαναλαμβανμενες εργασες και να προπορεονται των εξελξεων. Χρησιμοποιντας συστματα αυτοματοποησης ρος εργασας, οι προχοι υπηρεσιν εκτπωσης μπορον να αυτοματοποισουν εργασες απ την υποβολ τους και μχρι και την τελικ επεξεργασα τους, υλοποιντας τις εργασες τους με μεγαλτερη αποτελεσματικτητα, λιγτερες χειρωνακτικς παρεμβσεις και υψηλτερη παραγωγικτητα.

Παρ την απομκρυνση του μεσου μρκετινγκ απ το direct mail και την στροφ του προς τα  ψηφιακ κανλια τα τελευταα χρνια, οι μποροι επιστρφουν ξαν στο direct mail για ναν απλ λγο: Δουλεει! Το direct mail εναι μια αποδεδειγμνη, οικονομικ αποδοτικ μθοδος για τη αποστολ μηνυμτων απευθεας στο χρι των καταναλωτν και παραμνει να πολτιμο συστατικ σε να μγμα μρκετινγκ παντς τπου (omni-channel marketing).

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM