graphicarts.gr > > - 5 2020 | : 05/07/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

Ο David Turner* εξηγε πσο ασφαλ εναι τα μελνια που κατασκευζονται για την συσκευασα τροφμων.

Πνουμε απ πλαστικ μπουκλια, τρμε με πλαστικ μαχαιροπρουνα και αγορζουμε φαγητ σε πλαστικς συσκευασες. Αυτ δεν αποτελε μνο οικολογικ ζτημα, αλλ και ζτημα για την υγεα μας. Σε τι βαθμ καταναλνουμε πιθανς επιβλαβες ουσες;

Η εκτπωση των συσκευασιν για τρφιμα παζει σημαντικ ρλο σε αυτ το θμα. Η γερμανικ κατασκευστρια μελανιν Marabu, καθησυχζει τους καταναλωτς με τα πρτα αποδεδειγμνα για την χαμηλ μετανστευση UV μελνια μεταξοτυπας για εκτπωση σε  πλαστικ PE/PP.

Αυστηρς απαιτσεις

Η συσκευασα τροφμων πρπει να εκπληρνει μια σειρ λειτουργιν:
να σχεδιζεται για να τραβ τη προσοχ του καταναλωτ με την μορφη παρουσαση του προντος, να ενθαρρνει την αγορ του προντος, και – πνω απ λα – να προστατεει το περιεχμεν του.   

Κποια απ τα υλικ ρχονται σε μεση μμεση επαφ με τα τρφιμα κατ την κατασκευ, συσκευασα χρση του προντος. Για να διασφαλιστε η ασφλεια των τροφμων και κυρως η υγεα του καταναλωτ, τα υλικ αυτ πρπει να πληρον προδιαγραφς που εναι εξαιρετικ αυστηρς. Σε αυτς περιλαμβνεται η ελαχιστοποηση της μετανστευσης (μεταφορς) ουσιν απ το υλικ στο συσκευασμνο τρφιμο. Τα υλικ που ρχονται σε επαφ με τα τρφιμα δεν πρπει να μεταφρουν ουσες που θα μποροσαν να εναι επικνδυνες για την ανθρπινη υγεα, να αλλξουν την σνθεση του περιεχομνου να επηρεσουν τα οργανοληπτικ χαρακτηριστικ του.

Τα μελνια που χρησιμοποιονται στη συσκευασα ρχονται σε μεση επαφ με τα τρφιμα, και επομνως εναι δυνατ οι ουσες που περιχονται στο μελνι να μεταναστεσουν στο περιεχμενο της συσκευασας (μσω μετανστευσης διχυσης, set-off αριας φσης, βλ. διαγρμματα 1-3).
Η μετανστευση επηρεζεται σε μεγλο ποσοστ απ τις ιδιτητες φραγμο του υποστρματος. σο καλτερες οι ιδιτητες φραγμο, τσο μικρτερη εναι η πιθαντητα για μετανστευση.

 

Μετανστευση διχυσης: μετανστευση διαμσου του υποστρματος στην πσω πλευρ της εκτπωσης.

 


Μετανστευση ενεργοποησης (set-off): μεταφορ του μελανιο στη πσω πλευρ κατ την αποθκευση σε στοβα ρολ.

 


 

Μετανστευση αερου φσης: εξτμιση συμπκνωση των συστατικν του μελανιο απ θρμανση (μαγερεμα, ψσιμο, αποστερωση).


Το πολυαιθυλνιο (PE) και το πολυπροπυλνιο (PP) εναι δο απ τα πιο γνωστ πλαστικ που χρησιμοποιονται στις συσκευασες τροφμων και στις συσκευασες προντων προσωπικς φροντδας και χρησιμοποιονται σε αυτοκλλητα, σε σωληνρια, σε μπουκλια και σε επενδσεις χαρτκουτων. Σε αντθεση με το γυαλ και το μταλλο, αυτ τα πλαστικ δεν χουν ιδιτητες φραγμο για την μετανστευση μελανιο. Για τον λγο αυτ, τα μελνια για συσκευασες τροφμων και προντων προσωπικς φροντδας υπκεινται σε αυστηρος ελγχους για να επαληθευθε τι δεν εναι επιρρεπ στη μετανστευση και δεν θα θσουνσε κνδυνο την υγεα του καταναλωτ αν χρησιμοποιηθον για προντα της κατηγορας αυτς.


Τα μελνια ως μρος μιας διαδικασας χαμηλς μετανστευσης

Δεν υπρχει να μοναδικ μελνι στην αγορ που να εναι κατλληλο παγκοσμως για λα τα δη συσκευασιν τροφμων. Η αξιολγηση της συμμρφωσης πρπει πντα να γνεται με την χρση του τελικο τυπωμνου υλικο επαφς του τροφμου, καθς η μετανστευση επηρεζεται απ το διο το υπστρωμα, το μελνι και τις συνθκες της διαδικασας (βλ. διγραμμα 4). Οι φορες της αγορς μιλνε χρνια τρα για μελνια χαμηλς μετανστευσης, αλλ ο ρος μερικς φορς χρησιμοποιεται παραπλανητικ.

Η διαδικασα χαμηλς μετανστευσης

Η χρση συστατικν με υψηλ μοριακ βρος, πως εξαιρετικ λειτουργικ μονομερ, εναι δυνατ στε για να μειωθε σημαντικ ο αριθμς ο γκος των μεταναστευτικν ουσιν στα μελνια σε σγκριση με τα συμβατικ προντα – αλλ αυτ δεν σημανει τι τα καθιστ κατλληλα για γενικ χρση. Εναι απαρατητο να ληφθε υπψη η αλληλεπδραση μεταξ υποστρματος, μελνης και συνθηκν διεργασας. Επιπλον, δεν χει αποδειχθε τι κθε μελνι που διαθτει ετικτα «χαμηλς μετανστευσης» χει ελεγχθε και χει διαπιστωθε τι ντως εναι αυτ που λει.

Να ανπτυξη

Η Marabu χει αναπτξει το Ultra Pack UVFP για να εκπληρσει τις αυστηρς απαιτσεις που καθορζονται για τη συσκευασα τροφμων. Αυτ το μελνι μεταξοτυπας που στεγννει με UV εναι το πρτο που χει λβει επσημη πιστοποηση ως μελνι χαμηλς μετανστευσης για χρση σε πλαστικ PE/PP. χει αποδειχθε τι εναι κατλληλο για την εκτπωση συσκευασιν τροφμων και προντων προσωπικς φροντδας απ πολυαιθυλνιο και πολυπροπυλνιο. χει ελεγχθε και εγκριθε απ το πιστοποιημνο ινστιτοτο Swiss Quality Testing Services (SQTS): «Με βση την αναλογα επιφνειας/γκου, τα αποτελσματα της ανλυσης συμμορφνονται στις απαιτσεις του κανονισμο της Ευρωπακς νωσης No. 10/2011 και της αντστοιχης νομοθεσα της Ελβετας». Τα προντα που ορζονται απ λλους κατασκευαστς ως «χαμηλς μετανστευσης», βασζονται στο σημεωμα καθοδγησης της Nestle σχετικ με τα μελνια συσκευασας και στην λστα κατλληλων υλικν για UV μελνια και βερνκια εκτπωσης χαμηλς μετανστευσης του EuPIA (European Printing Ink Association). Ωστσο, γενικ ανταποκρνονται μνο στα αυστηρ ρια δοκιμν μετανστευσης σε συνδυασμ με υλικ συσκευασας με υψηλ λειτουργικ φργμα, πως το τερεφθαλικ πολυαιθυλνιο (PET).

Η UVFP της Marabu εναι η μνη σειρ μελανιν που χει αποδειχθε ως κατλληλο σε δοκιμς και χει εγκριθε επσημα για την εκτπωση πλαστικν PE / PP ευασθητων στη μετανστευση – τα περισστερο χρησιμοποιομενα υλικ για συσκευασες τροφμων. Ωστσο, η δια αρχ ισχει και για την σειρ Ultra Pack UVFP, πως και για λα τα μελνια: η καταλληλλητ του για μια συγκεκριμνη εφαρμογ θα πρπει να επαληθεεται μσω εμπεριστατωμνων δοκιμν μετανστευσης πριν χρησιμοποιηθε για την εκτπωση υλικν επαφς με το τρφιμο.

Ιδιτητες ULTRA PACK UVFP

Η σνθεση χαμηλς μετανστευσης της σειρς Ultra Pack UVFP προσφρει μγιστη σταθερτητα διαδικασας και ασφλεια περιεχομνου για δοχεα απ προ-επεξεργασμνο πολυαιθυλνιο (HDPE / LDPE) και προ-επεξεργασμνο πολυπροπυλνιο (PP). Η πολ υψηλ αντιδραστικτητα των μελανιν UVFP εξασφαλζει γργορο στγνωμα και ταχτητα εκτπωσης ως και 4.000 δοχεα την ρα. Η σειρ UVFP επιτυγχνει την τελικ κατσταση στεγνματος μετ απ 24 ρες.

σο καλτερο στγνωμα μελνης χουμε, τσο μικρτερος ο πιθανς γκος μετανστευσης ουσιν, πως διαλτες και μονομερ. Τα χρματα εναι λαμπερ και με υψηλ στιλπντητα και προσφρουν εξαιρετικ αδιαφνεια και εξαιρετικ αντοχ στο νερ, στο περιεχμενο της συσκευασας, στη φθορ, σε διαλτες, σε αλκολη και σε εφδρωση. Το μιας σστασης μελνι εναι τοιμο για εκτπωση, εξασφαλζοντας γργορες και αποτελεσματικς διαδικασες παραγωγς. Επιπλον, δεν υπρχει ανγκη για βοηθητικος παργοντες. Οι αποδεδειγμνες ιδιτητες χαμηλς μετανστευσης των μελανιν UVFP ενδχεται να επηρεαστον αρνητικ απ την ακατλληλη χρση βοηθητικν παραγντων .

*Ο David Turner εναι Product Manager στη Marabu GmbH & Co. KG

Πηγ: Περιοδικ Specialist Printing Worldwide: Issue two: 2018, σελ. 26
Μετφραση: Διονυσα Γιργη

 

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :
10/07/2018 : Direct Mail

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM