graphicarts.gr > > - 5 2020 | : 05/07/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

Direct Mail

Αυτ το ρθρο του Δημτρη Παξιμδη, μλους του ΚΕΜΕΛ, προετοιμζει τον νο επιχειρηματα για τη χρση του Ταχυδρομεου ως εργαλεο πωλσεων.

Συμβουλς για αξηση της ανταπκρισης του Direct Mail

Κατ την διρκεια του κκλου της ζως της, η επιχερησ σας, θα χρειαστε σως να επικοινωνσει μσω Ταχυδρομεου, προκειμνου να επιτχει πωλσεις σε υπρχοντες δυνητικος πελτες της. Υπρχουν κποιοι βασικο καννες, πως θα δομε στη συνχεια, που θα σας βοηθσουν να επικοινωνσετε αποτελεσματικ.. Εναι γεγονς τι το Mail Μarketing δεν χει προχωρσει στην Ελλδα, πως σε λλες «προηγμνες» επικοινωνιακ χρες. χουν δαπανηθε σημαντικ ποσ για συλλογ και οργνωση επιχειρηματικν δεδομνων (Data Warehouses, Συστματα ERP, CRM software, Analytics, Προγρμματα Πισττητας κλπ.) αλλ, ταν φτνουμε στο εππεδο διαλγου με τον καταναλωτ/πελτη μσω Direct Mail, η κατσταση εναι μλλον απογοητευτικ.

Ιδιατερα στην κατηγορα B2B, στην ερτηση, κατ πσον μια επιχερηση χει επικοινωνσει στο παρελθν με Direct Mail, η συνηθστερη απντηση εναι “Nαι, αλλ δεν εχαμε επιτυχα”. Κι’ μως, αρκε συνθως μια ματι στο επικοινωνιακ υλικ, να καταλβει κποιος, γιατ δεν υπρξε σημαντικ ανταπκριση απ τους αποδκτες.
σοι λοιπν χουν στελει στο παρελθν «αποτυχημνα» Direct Mail – χωρς ββαια να κνουν κποιο pre-test πριν την αποστολ να αναθσουν το project σε κποια εξειδικευμνη εταιρα - θα βρουν χρσιμες τις «10 βασικς ερωτσεις» που ακολουθον και σγουρα, θα οδηγσουν σε κποιες απαντσεις που συμβλλουν στην αξηση της ανταπκρισης.

 1. Υπρχει μια μοναδικ και ενδιαφρουσα ιδα; H δημιουργικ εκτλεση, το χιομορ, η ψογη φωτογρφηση, η ενδιαφρουσα γραμματοσειρ, ο πρωττυπος φκελος εναι απλ μσα κφρασης και χι η δια η ιδα. Η ιδα, βοηθομενη απ σωστ δημιουργικ εκτλεση θα σε κνει να «σταματσεις», να προσξεις, να διαβσεις, να ξεπερσεις δισταγμος και τλος, να πεις με να χαμγελο «βρε τι σκφτηκαν…». «Χωρς μεγλη ιδα η διαφμιση θα περσει σαν πλοο μσα στη νχτα» λεγε ο David Ogilvy.
   
 2. Πσο κατανοητ εναι το κριο φελος; Ιδανικ, χοντας στελει Direct Mail στη σωστ βση με τους σωστος αποδκτες, χρησιμοποιντας μια προσγγιση που θα τραβξει την προσοχ τους, απευθυνμαστε πλον σε αυτ που ονομζουμε “captive audience”. Στη συνχεια, πρπει να τους παρουσισουμε το κριο φελος με τρπο ενδιαφροντα και απλυτα κατανοητ. Πρπει επσης – βασικς καννας του one to one marketing – να τους εξηγσουμε επακριβς τι πρπει να πρξουν προκειμνου να επωφεληθον απ την πρτασ μας.
   
 3. μφαση στον ττλο την εικνα; χοντας την κεντρικ ιδα, εναι εκολο να αποφασσουμε αν θα πρωταγωνιστσει ο ττλος η εικνα. να θα πρπει να υπερισχει, αν π.χ. χουμε ξυπνο/δυνατ ττλο, ττε η εικνα θα πρπει να χει δευτερεοντα ρλο. Ο ττλος δεν πρπει να προσπαθε να εξηγσει την εικνα οτε η εικνα τον ττλο. Αντθετα, ττλος, κεμενο και εικνα θα πρπει απ κοινο να υποστηρζουν και να μεταφρουν το κριο μνυμα.
   
 4. Υπρχει το σωστ μνυμα στο φκελο; Ο φκελος παζει σημαντικ ρλο στην απφαση του αποδκτη να συνεχσει χι την ενασχλησ του με την επιστολ το πακτο που λαβε. Το μνυμα πρπει να εναι ενδιαφρον, πρωττυπο και φυσικ σχετικ με το κριο φελος. Ακμα κι αν εναι “προκλητικ” και ανατρεπτικ.
   
 5. Το κριο μνυμα εναι σχετικ με τα ενδιαφροντα και μιλει στη γλσσα του αποδκτη; H “οικονομικ” λση να μιλσουμε με τον διο τρπο σε λους, εναι τελικ η ακριβτερη. Δεν εναι δυνατν το διο μνυμα να «συγκινσει» στον διο βαθμ γιατρος, δικηγρους και αρχιτκτονες, επειδ λοι εναι ελεθεροι επαγγελματες. Η φρμουλα AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) απαιτε διαφορετικ προσγγιση για κθε υποομδα. να pre-test θα σας πεσει.
   
 6. Εναι το κεμενο “φιλικ” προς τον αναγνστη; Εναι δηλαδ προσωπικ και χι διαφημιστικ κεμενο, πελατοκεντρικ, γραμμνο σε λογικς, απλς, κατανοητς και χι μικροσκελες φρσεις; Οδηγε τον αναγνστη στην επιθυμητ ανταπκριση, με πειστικ επιχειρματα που απορρουν απ τις λογικς συναισθηματικς αξες που σχετζονται με το συγκεκριμνο προν την υπηρεσα; Η μπως εναι γραμμνο σε «ξλινη» απρσωπη γλσσα πως συμβανει συνθως;
   
 7. Εναι ο μηχανισμς απκρισης απλς και κατανοητς; Θα εναι κρμα αν το Direct Mail που στελατε πεσει τους αποδκτες να ανταποκριθον, αλλ δεν τους ξεκαθαρζει τι ακριβς πρπει να πρξουν. Οι ειδικο στο χρο του Μail Οrder επιμνουν, πως ο καλτερος τρπος να ξεκινσει ο κειμενογρφος τη δημιουργα ενς Direct Mail, εναι απ το δελτο παραγγελας. Λνε, επσης τι πολλο καταναλωτς πνε κατευθεαν απ τον ττλο στο δελτο, προκειμνου να αποφασσουν αν τους ενδιαφρει η πρταση. Σε λες τις περιπτσεις πρπει ο αποδκτης να κατανοσει απλυτα τι πρπει να πρξει (τηλεφωνικ επικοινωνα, e-mail, fax, απαντητικ δελτο κλπ.).
   
 8. Η προσφορ πεθει για μεση ανταπκριση; H προσφορ κνει τη διαφορ μεταξ ενημρωσης, διαφμισης και πλησης. Δνει επσης στον αποδκτη την εντπωση και πεποθηση τι χει προνομιακ μεταχεριση. Οι προσφορς πρπει να εναι συγκεκριμνης διρκειας, προτρεπτικς, ξεκθαρες στη διατπωσ τους και ββαια, να μην εναι κρυμμνες κπου μσα στο κεμενο.
   
 9. Υπρχει στο πακτο Direct Mail λογικ ρο που καταλγει στην πληση; λα τα στοιχεα του Direct Mail πρπει να συνθτουν μια ελκυστικ πρταση. Ο φκελος, η επιστολ, το ντυπο, το δελτο ανταπκρισης, πρπει να χουν λεκτικ και εικαστικ συνπεια. Καννα στοιχεο δεν πρπει να «κλβει την παρσταση» και λα μαζ να «μεταφρουν» τον αποδκτη απ την γνοια, στη γνση, το ενδιαφρον, την επιθυμα και τλος, την επιθυμητ δρση.
   
 10. Εναι η επικοινωνα συνεπς με τις αξες της εταιρεας σας; Το Direct Mail δεν εναι απλ να βραχυπρθεσμο τακτικ μσο. Εναι να πρωταρχικ μσο της Ολικς Επικοινωνας, που εντοπζει και προσπαθε να επηρεσει θετικ, τις σημαντικς προσωπικς επαφς και εμπειρες του πελτη με την εταιρεα σας.. Πρπει λοιπν η ασθηση που αποπνει, να εναι συνεπς προς τις αξες και το συνολικ φος και περιεχμενο επικοινωνας σας. Τα δκα “Mail Marketing Basics” που αναφρθηκαν, αφορον στην αξιολγηση της επικοινωνιακς προσγγισης, ως παργοντα επιτυχας.

Υπρχουν και λλοι παργοντες πως η παρξη σωστς Βσης Δεδομνων, η στχευση του κοινο, η συχντητα επικοινωνας, η μοναδικτητα της πρτασης πλησης (selling proposition) κλπ. Σε αυτος τους παργοντες αναφερμαστε στα εξειδικευμνα εργαλεα Marketing, της εντητας Νεανικ Επιχειρηματικτητα.

Περισστερες πληροφορες για το Direct Mail και το Mail Marketing γενικτερα θα βρετε στον ισττοπο των ΕΛΤΑ, στην διεθυνση www.elta.gr

 

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :
14/07/2018 :
10/07/2018 : Direct Mail

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM