graphicarts.gr > > - 25 2020 | : 25/10/2020
  -
-
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

2019

Πληροφορες:
Χατζηγιαννκη Βσω, τηλ. 6944322774, Πρεδρος
Κονουπα ννα, τηλ. 6944434850, Γενικ Γραμματας
Ρκου Χαρ, τηλ. 6977261292, Μλος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιτιμοι κ.κ.,

Η Δευτεροβθμια Επαγγελματικ Εκπαδευση αποβλπει στον συνδυασμ της Γενικς Παιδεας με την Τεχνικ Επαγγελματικ Γνση, παρχεται αποκλειστικ στα Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑ.Λ.) και νας απ τους ειδικτερους στχους της εναι «η ενδυνμωση της δυναττητας παρακολοθησης των εργασιακν εξελξεων, καθς και της δυναττητας πρσληψης και αφομοωσης των νων τεχνολογικν και επαγγελματικν γνσεων, δεξιοττων και ικανοττων στο πλασιο της Δια Βου Μθησης» (http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/02_05_17epal_od_sp.pdf ).

Εδ και δο χρνια περπου, το Υπουργεο Παιδεας, ρευνας & Θρησκευμτων εφαρμζει στη Δευτεροβθμια Επαγγελματικ Εκπαδευση τον θεσμ του «Μεταλυκειακο τους – Τξη Μαθητεας» ο οποος συμβλλει ουσιαστικ στη σνδεση της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης με τον κσμο της εργασας.

Η ειδικτητα «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» εναι μα (01) απ τις ειδικτητες του Τομα Εφαρμοσμνων Τεχνν που λειτουργον στη Δευτεροβθμια Επαγγελματικ Εκπαδευση και συγκεκριμνα στα Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και οι οποες διατθενται για εφαρμογ του θεσμο της μαθητεας.

Με την επιστολ μας αυτ θλουμε να σας ενημερσουμε για το «Μεταλυκειακ τος- Τξη Μαθητεας», και να σας καλσουμε να στηρξετε το θεσμ, προσφροντας αντστοιχες θσεις για το σχολικ τος 2019 – 2020 που απευθνονται στους αποφοτους & κατχους πτυχου ΕΠΑΛ της ειδικτητας «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ».

Προς ενημρωσ σας, παραθτουμε ορισμνα απ τα βασικ χαρακτηριστικ του θεσμο αυτο.

Ως μαθητεα ορζεται το εκπαιδευτικ σστημα στο οποο ο μαθησιακς χρνος εναλλσσεται μεταξ χρου εργασας και εκπαιδευτικς δομς, εν ο μαθητευμενος συνδεται με Σμβαση Μαθητεας με τον εργοδτη, λαμβνει αμοιβ επδομα, σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα, και χει ασφαλιστικ κλυψη. Ο εργοδτης αναλαμβνει να παρσχει στον μαθητευμενο εκπαδευση στο χρο εργασας, σμφωνα με καθορισμνο πργραμμα, το οποο, σε συνδυασμ με το πργραμμα μθησης στην εκπαιδευτικ δομ, οδηγε σε πιστοποηση των γνσεων και δεξιοττων που απκτησε ο μαθητευμενος και οδηγε σε συγκεκριμνη ειδικτητα.

Ειδικτερα:

Το Μεταλυκειακ τος – τξη μαθητεας των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) απευθνεται σε αποφοτους ΕΠΑ.Λ., χει διρκεια περπου 9 μηνν και περιλαμβνει εργαστηριακ μαθματα ειδικτητας διρκειας 7 ωρν την εβδομδα, που πραγματοποιονται στο σχολεο και παρλληλα «Πργραμμα εκπαδευσης στο χρο εργασας – μαθητεα σε εργασιακ χρο» διρκειας 28 ωρν την εβδομδα, επιμερισμνες ισομερς σε τσσερις ημρες, στον εργοδτη. Η μαθητεα ολοκληρνεται με την συμπλρωση 203 ωρν εργαστηριακο μαθματος και με την συμπλρωση 156 ημερν παρουσας στο χρο εργασας, συμπεριλαμβανομνων των 12 ημερν κανονικς δειας που δικαιοται ο μαθητευμενος

Στην εφαρμογ της Μαθητεας απ το Υπουργεο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και τον ΟΑΕΔ οι ροι υλοποησης εναι κοινο για λους τους τπους εκπαιδευτικν δομν.

Μετ την επιτυχ ολοκλρωση του προγρμματος της μαθητεας ο ΕΟΠΠΕΠ διενεργε εξετσεις πιστοποησης προσντων (κατρτιση επιπδου 5 του Εθνικο Πλαισου Προσντων).

Οι εργοδτες που επιθυμον να προσφρουν θσεις μαθητεας εναι σημαντικ να γνωρζουν τα εξς:

Οι μαθητευμενοι λαμβνουν ημερσια αποζημωση που ορζεται στο 75% επ του νομμου νομοθετημνου καττατου ορου του ημερομσθιου ανειδκευτου εργτη σε λη τη διρκεια του «Προγρμματος Εκπαδευσης στο χρο εργασας». Απ αυτ το ποσ η χρηματικ επιβρυνση του εργοδτη μετ την αφαρεση της επιδτησης αναφρεται στις επιμρους Κοινς Υπουργικς Αποφσεις Υλοποησης της μαθητεας (Φ7/155762/Δ4/19-9-2018, ΦΕΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ 4501Β 12.10.2018,πως τροποποιθηκε με τη Φ7/35243/Δ4/6-3-2019, ΦΕΚ 866Β 13.03.2019).

Η Μαθητεα επιδοτεται απ Εθνικος και Κοινοτικος πρους, τσι στε να καλπτεται μρος του μισθολογικο κστους των μαθητευμενων. Η επιδτηση δεν καταβλλεται για τις ημρες της κανονικς δειας, ασθνειας, δρων και λοιπν επιδομτων (που αυτ εξακολουθον να ισχουν). Στις περιπτσεις κανονικς δειας οι εργοδτες υποχρεονται να καταβλουν ολκληρο το προβλεπμενο 8ο ημερομσθιο στους μαθητευμενους. Στις περιπτσεις απουσας λγω ασθνειας εφαρμζονται οι διατξεις των ρθρων 657-658 του Α.Κ.

Οι ημρες δειας που δικαιονται συνολικ οι μαθητευμενοι για οχτωρη απασχληση διρκειας ξι μηνν με τσσερις ημρες την εβδομδα στο χρο εργασας (αφορ στις περιπτσεις μαθητεας των ΙΕΚ) εναι οχτ ημρες. Αν η μαθητεα (αφορ στις περιπτσεις μαθητεας των ΕΠΑΛ) εναι διρκειας εννα μηνν για τσσερις ημρες την εβδομδα με εφτωρη απασχληση ττε δικαιονται συνολικ 12 ημρες κανονικς δειας. Αν η μαθητεα (αφορ στις περιπτσεις μαθητεας των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ) εναι διρκειας εκοσι μηνν για τσσερις πντε ημρες την εβδομδα με εξωρη απασχληση ττε δικαιονται συνολικ 16 20 ημρες κανονικς δειας αντστοιχα αν τος.

Ο εργοδτης πρπει να διαθτει τις κατλληλες εγκαταστσεις για την εκπαδευση στη συγκεκριμνη ειδικτητα, εκπαιδευτ αντστοιχης επαγγελματικς ειδικτητας, τα κατλληλα μσα και τον κατλληλο εξοπλισμ. Ο εργοδτης, επσης, μεριμν για την τρηση των ρων υγιεινς και ασφλειας που προβλπονται για την προστασα των εργαζομνων.

Ο αντατος αριθμς μαθητευομνων αν εργοδτη εξαρτται απ τον αριθμ των εργαζομνων, πως αυτς παρουσιζεται στην ετσια κατσταση προσωπικο προς την Επιθερηση Εργασας.

Ειδικτερα:

1. Οι ατομικς επιχειρσεις, χωρς κανναν εργαζμενο, μπορον να δχονται να (1) μαθητευμενο.

2. Οι εργοδτες που απασχολον 1-10 τομα μπορον να προσφρουν θσεις Μαθητεας που αντιστοιχον στο 25% (1-2 τομα) των εργαζμενων εξαρτημνης εργασας. Ειδικτερα για εργοδτες που απασχολον 1-5 τομα το αποτλεσμα της ποσστωσης στρογγυλοποιεται προς τα κτω, εν για εργοδτες που απασχολον απ 6-10 τομα τα αποτελσματα της ποσστωσης στρογγυλοποιονται προς τα πνω.

3. Οι εργοδτες που απασχολον απ 10 και πνω εργαζμενους μπορον να δχονται μαθητευμενους που αντιστοιχον στο 17% των εργαζομνων εξαρτημνης εργασας με αντατο ριο τα 40 τομα σε κθε περπτωση, αν ο αριθμς που προκπτει απ την ποσστωση εναι μεγαλτερος. 3

4. Οι εργοδτες που απασχολον πνω απ 250 εργαζμενους μπορον να δχονται μαθητευμενους που αντιστοιχον στο 17% των εργαζομνων εξαρτημνης εργασας αν υποκατστημα με αντατο ριο τα 40 τομα σε κθε περπτωση, αν ο αριθμς που προκπτει απ την ποσστωση εναι μεγαλτερος. Τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου, τα οποα δεν διαθτουν υποκαταστματα, μπορον να δχονται μαθητευμενους που αντιστοιχον στο 17% των υπαλλλων. Η αποτπωση των θσεων μαθητεας που επιθυμετε να προσφρετε θα γνεται με ρητ αναφορ στην αντστοιχη απφαση του Δ.Σ. του οργανισμο σας.

Oι προσφερμενες θσεις μαθητεας θα δηλωθον και στη διαδικτυακ πλη (portal) www.oaed.gr, που θα ανοξει για το σχολικ τος 2019-20 ειδικ εφαρμογ για τη Μαθητεα. Η ηλεκτρονικ καταχρηση θα ξεκινσει στις 6/5/2019 στην παραπνω διαδικτυακ πλη που θα υπρχει αναρτημνος «Οδηγς για την υποβολ θσεων Μαθητεας» εν συγχρνως θα λειτουργσει helpdesk στο 11320 μχρι την ολοκλρωση της διαδικασας υποβολς προσφερμενων θσεων μαθητεας σχολικο τους 2019-20.

Σε κθε περπτωση, η ορθ υλοποηση των προγραμμτων Μαθητεας απαιτε την εφαρμογ συνολικ του νομικο πλαισου που καλπτει τα συγκεκριμνα προγρμματα.

Σας καλομε λοιπν να στηρξετε τον θεσμ του «Μεταλυκειακο τους – Τξη Μαθητεας», επενδοντας στην Επαγγελματικ Εκπαδευση και Κατρτιση των νων, προσφροντας θσεις Μαθητεας για αποφοτους των ΕΠΑ.Λ. ειδικτητας «Γραφικν Τεχνν».

Περισστερες πληροφορες:

Ø Υπουργεο Παιδεας, ρευνας & Θρησκευμτων: 210 3443306, 210 3442478

Ø Χρσιμα link που αφορον το θεσμ της Μαθητεας:

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/01_11_17epal_metalykeiako.pdf (πργραμμα σπουδνειδικτητας «Γραφικν Τεχνν»)

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis

http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio

Στη διθεσ σας για οποιαδποτε συνεργασα.

Με τιμ
Για το Δ.Σ. της νωσης
Η Πρεδρος Η Γενικ Γραμματας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΑ

 

14/10/2020 : Huion graphic tablet