graphicarts.gr > > - 23 2020 | : 23/09/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

6

 

Η οπτικ ιεραρχα αποτελεται απ τη διταξη λων των σχεδιαστικν στοιχεων με ττοιο τρπο στε να καθοδηγε τον θεατ σε λη τη σνθεση. Χρησιμοποιστε αυτς τις ξι βασικς τεχνικς για να πτε το σχδιο σας στο επμενο εππεδο.

Στην γραφιστικ, η οπτικ ιεραρχα αναφρεται στην παρουσαση των στοιχεων μσα σε μια σνθεση κατ τρπο που βζει σε προτεραιτητα τη σημασα τους. Οργαννοντας τα στοιχεα με βση τη σημασα τους, ο θεατς καθοδηγεται μσω του σχεδιασμο και διασφαλζεται τι το μνυμα εναι σαφς και περιεκτικ. Μπορετε να κνετε να τμμα του σχεδιασμο να φανεται πιο σημαντικ προσαρμζοντας το μγεθος, την απσταση, τη θση, το χρμα το στυλ γραμματοσειρς.

Ο σκοπς της ιεραρχας εναι η επιτυχς μετδοση πληροφοριν σε σντομο χρονικ διστημα. Χωρς αυτ, οποιαδποτε σνθεση μπορε να εναι δσκολο να διαβαστε και να κατανοηθε, οδηγντας σε απλεια ενδιαφροντος. Τα εμπορικ σματα και οι επιχειρσεις συχν βασζονται σε αυτ την αρχ σχεδιασμο για την προθηση ενς προντος μιας υπηρεσας και παροτρνουν τον καταναλωτ να αναλβει δρση.

Ετε σχεδιζετε μια επαγγελματικ κρτα ετε να περιοδικ, η ιεραρχα μπορε να ανυψσει τη σνθεσ σας. Διαβστε παρακτω για να ανακαλψετε τις ξι βασικς αρχς σχεδιασμο που θα σας βοηθσουν να χτσετε την ιεραρχα σε κθε σχδιο.

 

1. Δημιουργστε να κεντρικ σημεο χρησιμοποιντας Χρμα

πως και με οποιαδποτε πτυχ της σνθεσης του σχεδιασμο, οι χρωματικς επιλογς μπορον να χουν μια εκπληκτικ επδραση στο πς μεταφρζεται ο συνολικς σχεδιασμς κατ την προβολ του. Χρησιμοποιντας το χρμα σκπιμα, μπορετε να δημιουργσετε να κεντρικ σημεο που θα πισει το μτι του θεατ αρχικ.

Επικεφαλδες, ττλοι, ονματα και λλες σημαντικς λεπτομρειες επισημανονται ταν εφαρμζεται το χρμα στρατηγικ. Αυτ εναι τα στοιχεα που θλετε οι θεατς να δουν πρτα. Περισστερες λεπτομρειες, πως η τοποθεσα τα στοιχεα επικοινωνας, θα διαβζονται συνθως μετ την επικεφαλδα.
 


Η πινακδα για την κθεση του Alexander McQueen, του σχεδιαστ Petr Kudlacek παραπνω, δνει μφαση στη δναμη του κκκινου και πς μεταφρζεται ταν εφαρμζεται φως σε να σκορο φντο. Η κορεσμνη απχρωση προσελκει μεσα την προσοχ του θεατ με την επεξεργασα του ττλου και στη συνχεια τον καθοδηγε στην υπλοιπη σνθεση.
 


Αλλ, γιατ να χρησιμοποισετε ντονα χρματα πως το κκκινο σε μια σνθεση; Το κκκινο εναι γνωστ τι προσελκει την προσοχ, γι 'αυτ και χρησιμοποιεται για σματα στοπ και εκπτωτικ banners. Σε αντθεση με να πιο σκορο φντο, τα κκκινα και λλα ζεστ χρματα ξεχωρζουν αμσως, εν οι ψυχρτερες αποχρσεις τενουν να χνονται.
 


Το νομα του παιχνιδιο εναι η αντθεση. Μπως η απχρωση γνεται να με το φντο και χνεται, προσελκει την προσοχ; Σκεφτετε στρατηγικ για τα χρματα που χρησιμοποιετε στη σνθεσ σας για να αποφγετε τη σγχυση του θεατ. Η επιλογ της καλτερης απχρωσης σημανει να μπορετε να αξιολογσετε την ψυχολογα του επιλεγμνου χρματος, καθς και τον τρπο με τον οποο εναι αποδοτικ στο σνολο του σχεδου. Πειραματιστετε με διαφορετικς παλτες χρωμτων για να δετε πς επηρεζουν τη διθεση, τον τνο και την αναγνωσιμτητα μσα στη σνθεση.

 

2. Δηλστε την σημασα με το Μγεθος και την Κλμακα

Το μγεθος χει πραγματικ σημασα. Στο γραφικ σχεδιασμ, τα στοιχεα που καταλαμβνουν μια μεγλη περιοχ σε μια σνθεση, παρατηρονται πρτα. Αυτ η αρχ εξηγε γιατ οι επικεφαλδες και λλες σημαντικς λεπτομρειες εναι συνθως μεγαλτερες απ το υπλοιπο σμα σε οποιοδποτε ντυπο ψηφιακ μσο. Αλλ, δεν εναι μνο η τυπογραφα που ανταποκρνεται στο μγεθος και την κλμακα. Εικνες, σμβολα και σχματα μπορον επσης να επωφεληθον απ αυτν την τεχνικ.
 


Παρατηρστε το πρτο πργμα που ξεχωρζει ταν κοιττε την παραπνω αφσα. Οι λξεις HUSH φωνζουν. Το μγεθος της επικεφαλδας εναι αρκετ μεγλο απ μνο του, αλλ συγκρνοντας το με το μγεθος και την απσταση του υπλοιπου κειμνου, υπρχει λγος για τον οποο η λξη χει τσο μεγλη επδραση. Αυτ η τεχνικ λειτουργε μσα στη σνθεση επειδ υπρχει να σαφς και ξεκθαρο εππεδο τυπογραφικς ιεραρχας.ταν βασζεστε στο μγεθος και την κλμακα για να αποδσετε την ιεραρχα, εναι καλ να κνετε σαφ δικριση μεταξ του κεντρικο σημεου και λων των λλων πτυχν του σχεδου. Εν ο ττλος η εικνα εναι απλ να τσικ μεγαλτερο απ τα υπλοιπα στοιχεα, ο θεατς μπορε να συγχυστε ταν κοιτξει το σχδιο.

 

3. Δημιουργα ιεραρχας με την επιλογ των Τυπογραφικν Στοιχεων

Μια λλη σημαντικ πλευρ μιας επιτυχημνης σνθεσης εναι η χρση τυπογραφικν στοιχεων για τη δημιουργα ιεραρχας. Σε οποιαδποτε σνθεση, ανεξρτητα απ το «πση τυπογραφα» χρησιμοποιεται, η επιλογ της σωστς γραμματοσειρς εναι ζωτικς σημασας για την ενημρωση του θεατ. Ετε χρησιμοποιετε serifs, sans serifs, ακμα και scripts, το κθε στυλ πρπει να ταιριζει στο σχδιο.

Για παρδειγμα, χρησιμοποιντας μια γραμματοσειρ script σε να επαγγελματικ banner δεχνει τι δεν υπρχει σνδεση μεταξ της τυπογραφας και του πλαισου της σνθεσης. Για να αποφευχθε αυτ η «αποσνδεση», αναλστε το στυλ και την προσωπικτητα της κθε γραμματοσειρς. Συνδονται καλ; Τα στυλ εναι παρμοια μεταξ τους; , μπανουν απναντι και αντιτθενται το να στο λλο; Το κλειδ εδ εναι να δουλψετε με γραμματοσειρς που ταιριζουν στο στυλ του σχεδιασμο και μεταξ τους.Σε περιπτσεις που η τυπογραφα καταλαμβνει να μεγλο μρος της σνθεσης – για παρδειγμα να μενο μια πρσκληση - η τυπογραφικ ιεραρχα εναι το κλειδ για να βεβαιωθετε τι οι πληροφορες εναι εμφανες και ευανγνωστες. Ο θεατς πρπει να εναι σε θση να βρει εκολα τα στοιχεα που τον ενδιαφρουν χωρς να χρειζεται να διαβσει ολκληρο το γγραφο αρκετς φορς.
 


Ετε δουλεετε με τρεις τπους γραμματοσειρν ετε με ναν, πρπει να υπρχει μια σαφς νδειξη για το ποιες λξεις διαβζονται πρτες (κεμενο πρτου επιπδου), δετερες (κεμενο δευτρου επιπδου) τρτες (κεμενο τρτου επιπδου). Σημαντικς πληροφορες πως οι ττλοι, οι επικεφαλδες τα ονματα, τυπικ διαβζονται πρτα και στη συνχεια ακολουθον συμπληρωματικς λεπτομρειες.

Αν χρησιμοποιετε το διο τυπογραφικ στυλ ολκληρη τη σνθεση, τα βρη και τα μεγθη των γραμματοσειρν θα πρπει να εναι οι καλτερο σας φλοι. Πολλς οικογνειες γραμματοσειρν χουν τρεις και περισστερες παραλλαγς βρους, δνοντς σας τη δυναττητα να διατηρετε να συνεκτικ σχδιο διατηρντας παρλληλα την ιεραρχα.

 

4. Αγκαλιστε τον Αρνητικ Χρο

Ο αρνητικς χρος, ο λευκς χρος, αναφρεται στην απσταση γρω απ να συγκεκριμνο θμα, ετε πρκειται για ττλο εικνα. Αυτς ο ανοιχτς χρος εναι εξσου σημαντικς με το θμα σε μια σνθεση. Δνει χρο στη σνθεση να αναπνει και καθοδηγε τον θεατ σε λο το σχδιο. Ο αρνητικς χρος δεν βοηθ μνο στον διαχωρισμ των διαφορετικν οντοττων, αλλ επσης στη δημιουργα ιεραρχας και οργνωσης.
 


Για να δσετε μφαση σε ορισμνες πτυχς του σχεδου σας, αυξστε τον αρνητικ χρο γρω απ το θμα. Αυτ απομοννει τα βασικ στοιχεα και οδηγε τον θεατ κατευθεαν στο κεντρικ σημεο.

 

5. Οργανστε τις πληροφορες με την Ευθυγρμμιση

ταν δοθον τνοι πληροφοριν για να τοποθετηθον σε μα σελδα, η σνθεση μπορε εκολα να κατακλυστε με κεμενο. νας πολ καλς τρπος για να οργανσετε μια σνθεση εναι να χρησιμοποισετε την ευθυγρμμιση κειμνου και τον αρνητικ χρο. Με την κατηγοριοποηση κειμνου σε διαφορετικ εππεδα (ττλος, υπτιτλος και σμα) και ευθυγρμμιση ανλογα με τις ανγκες, ο θεατς μπορε να χει πολ πιο εκολη πρσβαση στις πληροφορες στη σελδα.
 


Το κεμενο επιπδου 1, πως οι επικεφαλδες, χουν συνθως μεγλο μγεθος μσα σε μια σνθεση. Ευθυγραμμστε την επικεφαλδα στο κντρο της σελδας, πως φανεται στην εικνα παραπνω, για να δηλσετε τη σημασα. Οι υπτιτλοι το κεμενο του δετερου επιπδου τενουν να εναι σε μικρτερο μγεθος, αλλ εξακολουθον να επωφελονται απ μια κεντρικ ευθυγρμμιση. Τελευταο αλλ χι λιγτερο σημαντικ, η καλτερη ευθυγρμμιση για το σμα (κεμενο τρτου επιπδου) εναι η αριστερ. Η ευθυγρμμιση μεγλων κειμνων προς τα αριστερ διευκολνει τον θεατ να ρξει μια ματι σε λη τη σνθεση και να πρει τις πληροφορες που θλει.

Εν η ευθυγρμμιση συνθως αναφρεται στην τυπογραφα, μπορετε επσης να ενσωματσετε αυτν την αρχ σε μοτβα, γραμμς λλες εικνες. Χρησιμοποιντας μια «καναβικ» προσγγιση, μπορε να διατηρηθε μια ασθηση οργνωσης σε λη τη σνθεση.

 

6. Τελειοποιστε την Τχνη της Αντθεσης

νας επιτυχημνος σχεδιασμς βασζεται στην αντθεση, για να φρει στο προσκνιο οπτικ ενδιαφρον. Η αντθεση μπορε να πρει πολλς μορφς: μσω της επιλογς χρματος, του στυλ γραμματοσειρς, του μοτβου, της θερμοκρασας, του κορεσμο και της αξας. Επσης, δεν αφνει το σχδιο να γνεται μοντονο και εππεδο.
 


Για να δημιουργσετε οπτικ ιεραρχα με αντθεση, κντε τα κεντρικ σημεα να ξεχωρζουν αντιπαραβλλοντας την εμφνισ της απ τα λλα τμματα του σχεδου. Εν χρησιμοποιετε μια γραμματοσειρ serif σε μια σνθεση, δοκιμστε μια bold sans serif για να κλψετε την παρσταση. Αντ να κραττε μια εικνα εξ ολοκλρου σε ψυχρος τνους, παξτε με ζεστς αποχρσεις εδ και εκε. Εν οι εικνες του φντου φανεται σα να «καταπνουν» το σχδιο σας, φρτε ισορροπα με πλακτα μπλοκ χρματος. Με την τελειοποηση της τχνης της αντθεσης, μπορετε να απογεισετε οποιοδποτε απλ σχδιο.

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM