graphicarts.gr > > - 23 2020 | : 23/09/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

UV LED ;

 

Οι τεχνολογικς εξελξεις χουν καταστσει τη διαδικασα επεξεργασας με UV LED πιο προσιτ.

Εν η χρση συστημτων UV LED στον χρο της ψηφιακς εκτπωσης χει αυξηθε σημαντικ την τελευταα δεκαετα, στην μεταξοτυπα συνχισαν να χρησιμοποιον την παραδοσιακ τεχνολογα στεγνματος. Το κριο εμπδιο δεν ταν η ετοιμτητα της τεχνολογας, αλλ το κστος. Μχρι πρσφατα, οι λυχνες LED ταν ακριβς, και στη μεταξοτυπα απαιτονται πολλς περισστερες λυχνες LED σε σγκριση με ναν εκτυπωτ inkjet μεγλου μεγθους.

Τρα που το κστος χει μειωθε, τα οικονομικ και περιβαλλοντικ οφλη της τεχνολογας χουν τραβξει το ενδιαφρον των μεταξοτυπικν εταιρειν, κατασκευαστν εξοπλισμο και κατασκευαστν μελανιο. Παρλο που κατασκευζονται σχετικ λγες νες μεταξοτυπικς μηχανς, νας αυξανμενος αριθμς εταιρειν θα θελε να αντικαταστσει τα παλαι τους συστματα υδραργρου με συστματα UV LED.

Τα τελευταα πντε χρνια, η ισχς των λαμπτρων που χρησιμοποιονται στα συστματα UV LED χει υπερδιπλασιαστε, το φυσικ μγεθος των λαμπτρων χει μειωθε πως και το κστος. Ο Mike Higgins, διευθυντς πωλσεων Phoseon Technology, για την Αμερικ,  εκτιμ τι η αναβθμιση ενς ιμντα μεταφορς πλτους 50 εκατοστν πριν απ πντε χρνια θα κστιζε τσσερις ως πντε φορς περισστερο απ τι σμερα: «Παρνετε να αποδεδειγμνο σστημα σκλρυνσης σε πολ μικρτερο κστος.»

Παρακτω, πντε αλθειες για την μεταξοτυπα UV LED.

 

# 1: Η σκλρυνση UV LED εναι πιο αποτελεσματικ απ αυτν με λυχνα ατμν υδραργρου

Οι παραδοσιακο λαμπτρες UV παργουν φως, δημιουργντας να ηλεκτρικ τξο μσα σε να θλαμο ιονισμνου αερου (συνθως υδρργυρο). Αφο τα τομα στο θλαμο αερου διεγερονται, αποσυντθενται και εκπμπουν φωτνια. Οι λαμπτρες τξου υδραργρου παργουν φως σε ολκληρο το φσμα της υπεριδους ακτινοβολας  (100 nm - 1800 nm). Εκτς απ ακτνες UV-A, παργεται και επιβλαβς ακτινοβολα UV-B και UV-C που εναι επικνδυνη για τα μτια και το δρμα των εργαζομνων.

 

 

Οι λυχνες υδραργρου θερμανονται πολ, γεγονς που μπορε να παραμορφσει εκτυπωτικ υλικ που εναι ευασθητα στη θερμτητα. Επιπλον, τα συστματα UV με υδρργυρο παργουν ζον που πρπει να απομακρυνθε απ τον χρο εργασας. Η χρση LED για τη σκλρυνση των μελανιν UV δεν παργει ζον - οτε μεταφρει θερμτητα στην εκτυπωμνη επιφνεια.

Οι λαμπτρες UV LED εναι συσκευς ημιαγωγν στερες κατστασης. Παργουν φως δημιουργντας τση, για να ενσουν τα θετικ φορτισμνα σωματδια με τα αρνητικ ηλεκτρνια, εκπμποντας ενργεια με τη μορφ φωτονων. Το φως συγκεντρνεται σε να στεν φσμα υπεριδους μκους κματος. Τα συστματα LED παργουν μνο ακτινοβολα UV-A, με μκη κματος 365 nm, 385 nm, 395 nm 405 nm.

Επειδ η ισχς που εισρχεται σε μια λυχνα υδραργρου κατανμεται σε να ευρ φσμα, λιγτερο απ το 10% της ισχος που πηγανει μσα στη λμπα μετατρπεται σε ενργεια σκλρυνσης UV. Αντθετα, οι λαμπτρες LED μετατρπουν περισστερο απ το 30% της ισχς εισδου σε ενργεια σκλρυνσης UV.

Σε αντθεση με τις λυχνες υδραργρου που χρειζονται χρνο για να ζεσταθον και τυπικ να λειτουργον λη την ημρα, οι LED παρχουν ενργεια αμσως και μπορον να ενεργοποιονται και να απενεργοποιονται ανλογα με τις ανγκες. Ορισμνες μονδες μλιστα, διαμορφνονται τσι στε οι λυχνες LED να σβνουν μεταξ των εκτυπσεων, παρχοντας μεγαλτερη διρκεια ζως. Οι μονδες σκλρυνσης με LED αναμνεται να λειτουργον για περισστερες απ 20.000 ρες σε σγκριση με μια λυχνα τξου υδραργρου που αναμνεται να λειτουργε λιγτερο απ 2000 ρες.

Τα συστματα σκλρυνσης με υπεριδη ακτινοβολα προσφρονται ετε σε αερψυκτες ετε σε υδρψυκτες συσκευασες για να διασφαλιστε τι οι λυχνες LED λειτουργον σε σταθερ θερμοκρασα επαφς (η υψηλτερη θερμοκρασα λειτουργας του ημιαγωγο) κατ τη διρκεια της παραγωγς και αντχουν σκληρ περιβλλοντα παραγωγς.

 

# 2: νας αυξανμενος αριθμς μελανιν UV LED εναι διαθσιμος

Προκειμνου να επωφεληθετε απ τη σκλρυνση UV LED, χρειζεστε μελνια που εναι σχεδιασμνα να σκληρανουν στα υψηλ μκη κματος της UV-A ακτινοβολας που παργεται απ τη λυχνα LED. Τα μελνια μεταξοτυπας UV LED περιλαμβνουν φωτοεκκινητς που απορροφον τα καθορισμνα μκη κματος UV-A που απαιτονται για να εξασφαλσουν πλρη σκλρυνση στην επιθυμητ ταχτητα.

Σμερα, εταιρεες πως η Nazdar, η Norcote, η Sun Chemical, η Ruco και η Marabu προσφρουν μελνια UV LED για συγκεκριμνες εφαρμογς, πως διακσμηση μπουκαλιν, εκτπωση δοχεων και σημεα πλησης εσωτερικν και εξωτερικν χρων. Ορισμνα μελνια μεταξοτυπας εναι «διπλς σκλρυνσης» που σημανει τι σκληρανουν και με τις δυο μεθδους, UV LED και παραδοσιακ συστματα υδραργρου.

Κθε να σνθεση μελανιο πρπει να παρχει την επιθυμητ απδοση σκλρυνσης σμφωνα με την ταχτητα παραγωγς και πρπει επσης να πληρο τις απαιτσεις πρσφυσης και ανθεκτικτητας συγκεκριμνων εφαρμογν.

Ακολουθον μερικ απ τα διαθσιμα μελνια UV LED στην αγορ:

Η σειρ μεταξοτυπικν μελανιν Nazdar 2300 UV / UV LED εναι σχεδιασμνη για εκτυπσεις σε γυλινες και πλαστικς φιλες που χρησιμοποιονται για τη συσκευασα καλλυντικν, οικιακν χημικν ουσιν και λλων προντων. Η σειρ 2600 εναι κατλληλη για εκτπωση σε καμπτα υποστρματα που χρησιμοποιονται συνθως για σημεα πλησης P-O-P και εσωτερικ / εξωτερικ διαφμιση. Η σειρ 2800 UV / UV LED χει πολ καλ πρσφυση στο βινλιο που χρησιμοποιεται για τη δημιουργα αυτοκλλητων.

Η σειρ μελανιν Nazdar NSC340 UV LED εναι σχεδιασμνη για διακοσμητικς εφαρμογς με υφ σε ανθεκτικ πολυανθρακικ και επεξεργασμνα πολυεστερικ φιλμ.

Τα μελνια Ruco 937LED εναι μελνια διπλς σκλρυνσης που προσφρουν εξαιρετικ πρσφυση σε γυαλ, κεραμικ και μταλλα, καθς και αντοχ σε χημικ, νερ και τριβ. Μπορον να χρησιμοποιηθον για διακσμηση σε μπουκλια και γυλινα σκεη που θα ψχονται θα περνον απ πλυντριο πιτων. Τα μελνια Ruco 947LED εναι σχεδιασμνα για πλαστικ δοχεα, πως PET, πολυαιθυλνιο, πολυπροπυλνιο, ακρυλικ και πολλ λλα. Το Ruco 955LED-LM εναι κατλληλο για την εξωτερικ εκτπωση πλαστικν σωλνων και κολων σωμτων που χρησιμοποιονται για τη συσκευασα τροφμων καλλυντικν.

Το Marabu Ultra Pack LEDC εναι να LED μελνι μεταξοτυπας για εκτυπωτικς εφαρμογς συσκευασας και εππεδης ετικτας. Τα μελνια, που χουν σχεδιαστε για να παρχουν καλ πρσφυση, αδιαφνεια και στιλπντητα, εναι κατλληλα για μια ποικιλα υποστρωμτων, συμπεριλαμβανομνων των προκατεργασμνων HDPE / LDPE, πολυπροπυλενου, PET / PETG, καμπτου PVC, πολυανθρακικο φιλμ και φιλμ πολυστυρενου.

Τα μελνια σειρς Norcote LED First-Surface εναι κατλληλα για σχεδν λες τις εφαρμογς εκτπωσης P-O-P και πλαστικν δοχεων. Σκληρανουν γργορα, εναι ανθεκτικ στις γρατζουνις επιφνεια και χουν καλ πρσφυση σε πολλ υποστρματα. Τα Norcote LED MSK δημιουργθηκαν εκτπωση σε βιομηχανικς εφαρμογς. Τα μελνια εναι συμβατ με πολυανθρακικ και επεξεργασμνο πολυεστρα και με συγκολλητικ ευασθητα στην πεση.

Η Sun Chemical χει πντε μελνια μεταξοτυπας UV LED, συμπεριλαμβανομνων των PD-LED για βιομηχανικς εφαρμογς, MPC-LED για πλαστικ δοχεα, COMETAL -LED για επιχρισμνα μταλλα, VYB-LED για βινυλικ υποστρματα και SunVetro VTGL για γυαλ.

 

 

# 3: Οι λαμπτρες UV LED μπορον να ενσωματωθον σε βιομηχανικς μεταξοτυπικς μηχανς

Το 2011, η Empire Screen Printing συνεργστηκε με τους Nazdar, Phoseon και KBA-Kammann για την κατασκευ της πρτης μεταξοτυπικς μηχανς roll-to-roll με την ενσωματωμνη τεχνολογα UV LED.

Σμφωνα με τον John Freismuth, πρεδρο της Empire Screen Printing, η επεξεργασα με UV LED βελτωσε τη διαδικασα παραγωγς της εταιρεας, και τους επτρεψε να μετατρπουν τις πρτες λες σε τελικ προντα σε μονοκμματη ρο. Ακμη η σκλρυνση με UV LED χει χαμηλτερο ενεργειακ κστος, μικρτερο χρνο εκτς λειτουργας, δυναττητα εκτπωσης σε ευρτερο φσμα υποστρωμτων και εναι φιλικ προς το περιβλλον αφο δεν παργει ζον.

Απ την εγκατσταση της πρτης μονδας το 2011 και τη μετατροπ μιας 6χρωμης μεταξοτυπικς μηχανς που χρησιμοποιοσε λυχνες υδραργρου σε 12χρωμη UV LED, η Empire χει μετατρψει το 75% των πιεστηρων της σε LED.

Τα προβλματα διαρρος μεωσαν τη διρκεια ζως των λαμπτρων LED που χρησιμοποιοσαν υδρψυκτα συστματα, λει ο Freismuth. «Οι αερψυκτοι λαμπτρες UV δεν εχαν προβλματα. Βρισκμαστε στη διαδικασα μετατροπς λων των υδρψυκτων συστημτων σε αερψυκτα».

Η Omso εναι εταιρεα που κατασκευζει εξοπλισμ για την εκτπωση δοχεων, διαφορετικν τπων και σχημτων, για τις βιομηχανες τροφμων, καλλυντικν και φαρμακευτικν προντων. χουν κατασκευσει τα μηχανματα ServoBottle, ειδικ για μελνια μεταξοτυπας UV LED, και τα ServoJet, inkjet εκτυπωτς που εκτυπνουν με μελνια UV LED απευθεας επνω σε σωλνες και φιλες.

Η αντικατσταση των παραδοσιακν τεχνολογιν με UV LED, επτρεψε στην Omso να μεισει το αποτπωμα της μηχανς διακσμησης μπουκαλιν μεινοντας παρλληλα το κστος συντρησης και αυξνοντας την αξιοπιστα.

Σμφωνα με τον Scott Frey, Διευθνοντα Σμβουλο της Omso North America, οι μεταξοτυπικς εταιρεες που επιθυμον να μετατρψουν τις υπρχοντες αυτματες μηχανς τους σε UV LED μπορον να επιτχουν κρδος σε 24 με 36 μνες, ανλογα με το κστος ενργειας και συντρησης. Σημεινει τι, «Με τα σγχρονα μελνια και την μεγλη απδοση, υπρχουν λγοι περιορισμο στη χρση μεταξοτυπικν μελανιν UV LED».

Ο Frey θεωρε την ψηφιακ τεχνολογα ως συμπληρωματικ των μεταξοτυπικν συστημτων: «Το Inkjet εναι κατλληλο για μικρ τιρζ με εξατομικευμνα γραφικ και εικνες υψηλς ανλυσης. Εναι αμφβολο το αν η ψηφιακ τεχνολογα θα κερδσει μεγλο μρος της αγορς που ασχολεται με συσκευασες ειδν προσωπικς υγιεινς, οικιακς χρσης φρμακα, που χουν γραφικ πλοσια σε κεμενο».
 

 

# 4: Η M&R εισγει στην αγορ μια Μονδα UV LED

Το 2017, η M&R εισγαγε το σστημα σκλρυνσης Photon UV-LED. ταν χρησιμοποιεται σε συνδυασμ με τον carousel εκτυπωτ M&R Insignia, το σστημα σκλρυνσης επιτρπει στους μεταξοτπες να τυπνουν με πολχρωμα UV σε θερμικ ευασθητα υποστρματα.

Μια ισχυρ τουρμπνα συγκρατε τα ελαφρι υποστρματα εν ο θλαμος ψχεται με αρα. Οι λυχνες LED χουν υψηλ ισχ. Η M&R αναφρει τι η θερμτητα που αναπτσσεται απ το LED εναι τσο χαμηλ στε η ψξη να μπορε να επιτευχθε ακμα και απ το εσωτερικ περιβλλον του κτηρου.

Ακμη, εφσον το σστημα δεν χει ανακλαστρες περιστρεφμενους λαμπτρες, η μονδα σκλρυνσης Photon εναι εκολη στο καθρισμα και την συντρηση, σμφωνα με την εταιρεα. Ο ιμντας μεταφορς χει μεγαλτερη διρκεια ζως, επειδ δεν εκτθεται σε υψηλς θερμοκρασες.

Σμφωνα με τον Glen Carliss, διευθυντ πωλσεων της M&R, η μονδα σκλρυνσης Photon χρησιμοποιε λιγτερη ηλεκτρικ ενργεια επειδ οι λυχνες LED δεν δουλεουν συνεχς, αλλ ενεργοποιονται μνο ταν περνον τα φλλα. «Δεδομνου τι τα LED εκπμπουν  στα 395 nm, πρπει να χρησιμοποιονται μελνια με τους αντστοιχους φωτοεκκινητς», λει. «Αυτ τα μελνια εναι λγο πιο ακριβ». Παρ το γεγονς τι ορισμνες μεταξοτυπικς εταιρεες χουν επιτχει θετικ αποτελσματα στην προσπθεια στερεοποησης τυποποιημνων UV μελανιν με το Photon, αυτ σως να μην συμβανει πντοτε. Ο Carliss υπενθυμζει στους εκτυπωτς να δοκιμζουν κθε μελνι πριν το ορσουν κατλληλο για μια επερχμενη δουλει.

 

# 5: λες οι μεταξοτυπικς εταιρεες μπορον να ωφεληθον

Εκτς απ τις μεγλες και γνωστς εταιρεες που χρησιμοποιον δη με επιτυχα μελνια και συστματα UV LED, μπορον να ωφεληθον και οι μικρτερες εταιρεες. Σμφωνα με τον Higgins, μπορον να κνουν μεγλη εξοικονμηση της ηλεκτρικς ενργειας που καταναλνουν αν αντικαταστσουν τα συστματα σκλρυνσης που χουν με UV LED, πως επσης και εξοικονμηση χρου, αφο μια μονδα UV LED χει περπου το να δκατο του μεγθους ενς θερμικο φορνου. 

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :
02/11/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM