graphicarts.gr > > - 26 2020 | : 26/09/2020
  -
-
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

Konica Minolta!

Η Konica Minolta επαναπροσδιορζει την τεχνολογα εκτπωσης με τη να σειρ προντων bizhub iSeries με δυναττητες Internet of Things (IoT).

Η να γενι bizhub i-Series προσφρει αδικοπη σνδεση για να δυναμικ περιβλλον γραφεου.

 

Η Konica Minolta, ηγτης στην παροχ κορυφαων τεχνολογικν λσεων που συμβλουν στον ψηφιακ μετασχηματισμ των επιχειρσεων, παρουσιζει με υπερηφνεια τη να σειρ προντων bizhub i-Series, την να γενι  πολυλειτουργικν συσκευν με δυναττητα IoT.

Οι νες τεχνολογες αιχμς της Κonica Minolta πηγζουν απ την συνεχ φιλοδοξα να προσφρει καινοτμες λσεις με αξες για τους πελτες της. Η να σειρ προντων bizhub i-Series αποτελε ναν ξυπνο τεχνολογικ εργαλεο που αγκαλιζει απλυτα τον τρπο με τον οποο εξελσσονται οι επιχειρσεις και αναβαθμζει το ανταγωνιστικ τους πλεονκτημα.

Η τεχνολογα ξυπνων συσκευν ενισχει τη συνδεσιμτητα του γραφεου, βελτιστοποιντας τον τρπο λειτουργας του, εν παρλληλα το προετοιμζει προς τις απαιτσεις του μλλοντος, σε να φσμα που κυμανεται απ τις επιχειρησιακς βελτισεις ως και τον ψηφιακ μετασχηματισμ.

 

Η παραγωγικτητα και η καινοτομα της νας σειρς προντων bizhub i-Series παρχει τα απαρατητα εργαλεα για να αποτελεσματικ δκτυο επικοινωνιν. Απλοποιε πολυπλοκτητες στε να προσφρει βελτωση της παραγωγικτητας των επιχειρηματικν διαδικασιν, δνει τη δυναττητα καλτερης λψης αποφσεων και, συνεπς, συμβλλει στην δημιουργα εξυπντερων επιχειρσεων. Ξεπερνντας τους κλασικος περιορισμος στις λειτουργες ενς γραφεου, συνεισφρει στο να ανταπεξλθετε γργορα στις απαιτσεις και τις μεταβαλλμενες συνθκες.

"Η παρουσαση της νας σειρς πολυλειτουργικν εκτυπωτν αποτελε ορσημο στην μακροπρθεσμη στρατηγικ  της  Konica Minolta για τις εκτυπσεις γραφεου. Ο στχος μας κατ την ανπτυξη αυτς της σειρς ταν να διασφαλσουμε τι αυτ τα προντα θα κατασκευζονταν με βση την επιτυχα των προκατχων τους, συνεπς ταν πολ σημαντικ να κατανοσουμε  το τι ταν αυτ που κανε τις προηγομενες γενις αυτν των συσκευν τσο επιτυχημνες", εξηγε ο Olaf Lorenz, Γενικς Διευθυντς του τμματος Διεθνος Μρκετινγκ της Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. "Τσο τα σχλια των πελατν σο και οι εκτιμσεις των αναλυτν σχετικ με την επιτυχα των πολυλειτουργικν συσκευν της Konica Minolta καθιστον σαφς τι χουμε πετχει χι μνο χρη στις καινοτομες μας, αλλ και γιατ ανταποκρινμαστε στις ρεαλιστικς ανγκες των πελατν."

 

Απλ σχεδαση και χρηστικτητα

Η κομψ, μοντρνα σχεδαση διαθτει να ξυπνο περιβλλον χρστη σε στυλ smartphone, με οθνη αφς 10 ιντσν, στρογγυλεμνες κρες και ενδεξεις κατστασης LED. Η διαδραστικ εμπειρα χρστη παρχει εκολη λειτουργα με ανατροφοδτηση με κραδασμος και δυναττητα εξατομκευσης. Tα μοντλα A3 και A4 λειτουργον ακριβς με τον διο τρπο, στε οι χρστες να μπορον να εναι παραγωγικο ανεξρτητα απ τη συσκευ.

 

 

Απδοση υψηλν προδιαγραφν, ενισχυμνη αποδοτικτητα και απρσκοπτη συνδεσιμτητα

Απδοση υψηλν προδιαγραφν, ενισχυμνη αποδοτικτητα και απρσκοπτη συνδεσιμτητα. Η  να σειρ προντων  bizhub i-Series διαθτει ισχυρ μηχανισμ, τετραπρηνη κεντρικ μονδα επεξεργασας με μνμη 8 GB και σκληρ δσκο SSD 256 GB, που προσφρει λειτουργες γργορης απκρισης και υψηλς απδοσης. Με την περαιτρω επκταση των δυνατοττων της σειρς προντων bizhub i-Series και την προσθκη ευελιξας, το πολτιμο Konica Minolta MarketPlace προσφρει ελευθερα εξατομκευσης και πρσβαση σε εφαρμογς που αυξνουν την παραγωγικτητα.

 

ξυπνη εξυπηρτηση και προηγμνη ασφλεια

Με την ελαχιστοποηση του χρνου διακοπς λειτουργας και τη διασφλιση της αδιλειπτης χρσης, η σειρ προντων bizhub i-Series συλλγει με ξυπνο τρπο δεδομνα για αυτο-διγνωση και για βλτιστες προβλψεις του χρνου αντικατστασης εξαρτημτων και αναλσιμων. Επιπλον, οι χρστες μπορον να απολασουν απαρμιλλη εξυπηρτηση στην πλατφρμα απομακρυσμνης εξυπηρτησης της Konica Minolta, η οποα προσφρει απομακρυσμνη δημιουργα αντιγρφων ασφαλεας και συνεχ συντρηση για εκολη αντιμετπιση προβλημτων. Η ασφαλς και ενημερωμνη τεχνολογα εναι συνχεια διαθσιμη, καθς το πιο πρσφατο υλικολογισμικ μπορε να μεταφορτνεται σε τακτικ βση, ετε σε πραγματικ ετε σε προγραμματισμνο χρνο.

Η εξαιρετικ εξυπηρτηση παρχεται εφοδιασμνη με να εππεδο ανυπρβλητης ασφλειας, το οποο απαλλσσει τις επιχειρσεις απ ναν ακμη λγο ανησυχας. Εξοπλισμνη με τις υπηρεσες bizhub SECURE, η σειρ προντων bizhub i-Series δημιουργε να ασφαλς οικοσστημα εργασας, που τα δεδομνα εναι προστατευμνα και προσβσιμα με αξιοπιστα. Επιπλον, υπρχει δυναττητα για  προαιρετικ επκταση του μηχανισμο προστασας απ ιος με το Antivirus BitDefender,  που σαρνει αυτματα λα τα δεδομνα που μεταδδονται και λαμβνονται σε πραγματικ χρνο τσι στε να παραμνουν προστατευμνα απ εξωτερικς απειλς. λα τα μοντλα της i-Series πληρον τις προποθσεις του GDPR και χουν πιστοποηση HCD-PP του προτπου ISO 15408, τσι στε να πληρονται τα πρτυπα προστασας προσωπικν δεδομνων και οι απαιτσεις ασφλειας.

 

Δσμευση στη βιωσιμτητα

Η Konica Minolta δεσμεεται χι μνο στην καινοτομα αλλ και στην περιβαλλοντικ βιωσιμτητα. Η επιτυχα της νας σειρς προντων i-Series αντανακλ αυτν την παγιωμνη δσμευση. Ανκοντας στην κορυφαα σε εξοικονμηση ενργειας σειρ προντων bizhub, κθε μοντλο χει βαθμολογα EPEAT Gold και πληρο αυστηρτερα πρτυπα της Blue Angel. Η να μονδα σντηξης και ο νος γραφτης  με χαμηλ θερμοκρασας σταθεροποησης συμβλλουν στην επτευξη χαμηλτερης κατανλωσης ενργειας, τσο κατ τη λειτουργα σο και στην κατσταση αναμονς. Οι περιβαλλοντικς επιπτσεις μεινονται περαιτρω μσω της νας σχεδασης της συσκευασας, καθς το προστατευτικ υλικ αντικαταστθηκε με ελαφρτερα μαξιλρια αρα, διατηρντας δεδομνη την ασφλεια κατ τη μεταφορ. Το κυριτερο: οι χοι κατ τη λειτουργα εναι μικρτερης ντασης χρη στις βελτισεις που γιναν στον ανεμιστρα ψξης και στον μηχανισμ του αυτματου τροφοδτη εγγρφων. Οι λιγτεροι περισπασμο δημιουργον να περιβλλον εργασας με δυναττητα περισστερης συγκντρωσης.

 

Η Konica Minolta θεωρε τη σειρ προντων i-Series ως το επμενο βμα για την καινοτμο τεχνολογα που επιτρπει στις επιχειρσεις να διεξγουν τις δραστηριτητς τους με τον καλτερο τρπο και να επιτυγχνουν αποτελσματα υψηλν προδιαγραφν. Παρλληλα η σειρ προντων i-Series παρχει στις επιχειρσεις τη δυναττητα να εστιζουν απρσκοπτα σε πιο σημαντικ θματα. Και σο οι επιχειρσεις συνεχζουν να εξελσσονται, η σειρ προντων bizhub i-Series θα εξελσσεται μαζ τους. Τα να διαθσιμα μοντλα bizhub i-Series εναι τα bizhub C250i, C300i, C360i (γχρωμοι πολυλειτουργικο εκτυπωτς A3), C3300i, C3350i, C4000i και C4050i (γχρωμοι πολυλειτουργικο εκτυπωτς A4). Τους προσεχες μνες θα κυκλοφορσουν και περισστερα να μοντλα.

 

Σχετικ με την Konica Minolta Επιχειρηματικς Λσεις Ελλς A.E.:

Η Konica Minolta Επιχειρηματικς Λσεις Ελλς Α.Ε., με δρα στη Μεταμρφωση Αττικς, αποτελε θυγατρικ της Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH και δραστηριοποιεται στην εμπορεα και υποστριξη επιχειρηματικν λσεων υψηλς τεχνολογας. Στη προσπθει της να υποστηρζει τους πελτες της με ισχυρς και ταυτχρονα καινοτμες λσεις και υπηρεσες, η Konica Minolta επενδει σταθερ στην ρευνα και ανπτυξη νων τεχνολογιν και πρωταγωνιστε στον καθορισμ νων προτπων.

 


Konica Minolta Επιχειρηματικς Λσεις Ελλς Α.Ε.
Τηλφωνο επικονωνας: 210 - 2896 600​
​info@konicaminolta.com.gr
https://www.konicaminolta.com.gr

19/09/2020 :
18/09/2020 : " " KOMORI