graphicarts.gr > > - 3 2020 | : 03/12/2020
-
  -
 
 
 
  -
 
 
 
  Drupa 2008
  Drupa 2012
  Drupa 2016
  Outside
  Graphica 2017

Marketing Services


Links

: Xerox

Καθς η αναταραχ που προκλεσε στις επιχειρσεις ο COVID–19 συνεχζει να επεκτενεται, μερικς δεκδες χιλιδες εργαζμενοι σε λο τον κσμο αντιμετωπζουν μια να πραγματικτητα: την εργασα απ το σπτι. Ο αριθμς των ανθρπων αυτν χει δη ανλθει σε εκατομμρια.

Δεδομνων των συνθηκν - και του πσο γοργ τρχουν οι εξελξεις της πανδημας - η εξ’ αποστσεως εργασα μπορε να αποτελσει μια δσκολη προσαρμογ για ορισμνους.

Παρλο που μπορε να εναι δσκολο να παραμενεις συγκεντρωμνος την τρχουσα περοδο, η δουλει μπορε να εναι μια ευχριστη απσπαση της προσοχς.

Ακολουθον μερικο απλο τρποι για να παραμενετε παραγωγικο και να αισθνεστε (πιο) κανονικο σε αυτν την ιδιατερη κατσταση.

 

Βλτε πργραμμα και ακολουθεστε το

Η οργνωση σς βοηθ να εστισετε στα πργματα που μπορετε να ελγξετε. Γι’ αυτ, στο τλος κθε εργσιμης ημρας, δημιουργστε να σχδιο να πλνο για την επμενη. τσι, χι μνο ο νος σας τρπος εργασας θα εναι πιο δομημνος αλλ επσης, ως επιβρβευση, θα χετε μια οπτικ υπενθμιση των καθημερινν σας επιτευγμτων, καθς θα ελγχετε τι χετε κνει.

Επσης, κατ τη διρκεια αυτς της περιδου, ασχοληθετε με μικρ οργανωτικ πργματα πως π.χ. να καθαρσετε τα εισερχμεν στο mail σας. Εν χετε εβδομαδιαα meetings διαπροσωπικς συναντσεις με τους συναδλφους, μετατρψτε τις αμσως σε τηλεδισκεψη κλση μσω βντεο. Ορστε μια υπενθμιση ημερολογου για να πραγματοποιετε τις καθημερινς σας δραστηριτητες. Υπρχει νας λγος που οι συνθειες εναι εκολο να αναπτυχθον: μας βοηθνε. Γι’ αυτ υιοθετεστε τη δικ σας!

 

Συγκεντρστε τις επαφς σας

Κνετε μια γργορη ρευνα στους συναδλφους - και τους βασικος πελτες - που θα χρειαστε να επικοινωνσετε τις επμενες εβδομδες. Εναι λες οι πληροφορες επικοινωνας τους - για παρδειγμα, κινητ σταθερ - στη λστα επαφν σας; Βεβαιωθετε τι την αποθηκεσατε και εκτυπστε να αντγραφο, σε περπτωση που χρειαστε. Και χρησιμοποιστε αυτν την ευκαιρα για να στελετε τις καινοριες πληροφορες σας σε τομα που μπορε να χρειαστε να επικοινωνσουν μαζ σας.

 

Προτιμστε το chat απ το email

Εργαλεα πως το Microsoft Teams, το G Suite και το Slack εναι καλτερα απ το ηλεκτρονικ ταχυδρομεο, ειδικ τρα, υποστηρζει ο Nick Meehan, ειδικς στην εμπειρα χρστη στο περφημο κντρο ερευνν PARC της Xerox. «Το email εναι αρκετ αργ», λει ο Meehan. «Μπορε να καθυστερσει την επικοινωνα κατ ρες, ακμη και ημρες». Αντθετα, μια επιλογ τπου Slack φρνει τις επιχειρσεις πιο κοντ στην ταχτητα και την ευκολα της γραφς – μαζ με το πλεονκτημα των θεματικν καναλιν και τη δυναττητα ανταλλαγς εγγρφων.

Ο Meehan προτενει να βλετε κποια ρια: «Αυτ τα εργαλεα εναι τσο εχρηστα που μπορετε να αρχσετε να αισθνεστε σαν να πρπει να εστε διαθσιμοι λη την ρα», προειδοποιε. «Οι εταιρεες θα πρπει να ορσουν πρωτκολλα, στε να μην χρειζεται να απανττε μετ απ μια συγκεκριμνη ρα - αλλ μπορετε επσης να διακψετε τις ειδοποισεις μετ απ μια καθορισμνη ρα της ημρας στις ρυθμσεις σας».

 

Επιλξτε το video απ την τηλεδισκεψη

ταν εστε συνηθισμνοι να πηγανετε σε να γραφεο, το να μη βλπετε τους συναδλφους σας μπορε να σας επηρεσει. Ακμα κι αν εργζεστε τακτικ απ το σπτι, μπορε να αισθνεστε καλτερα να βλπετε τους «συμπακτες» σας πρσωπο με πρσωπο. Δστε προτεραιτητα στις βιντεοκλσεις αντ στις τηλεδιασκψεις, αν μπορετε. Τρα περισστερο απ ποτ, εναι σημαντικ να διατηρομε οπτικ επαφ με λλους ανθρπους.

Βεβαιωθετε τι ακολουθετε τα πρτυπα καλς συμπεριφορς κατ τη βντεο κλση, λει ο Meehan. Για παρδειγμα, αν να τμμα της ομδας σας εξακολουθε να εργζεται στο χρο του γραφεου μαζ σας, βεβαιωθετε τι χετε ο καθνας τα δικ του παρθυρα στο βντεο - ακμα κι αν βρσκεστε στο διο δωμτιο.

«Βζει τους συμμετχοντες που βρσκονται σε διαφορετικ μρος στο διο εππεδο με εκενους που εναι στο δωμτιο», παρατηρε ο Meehan. «Βοηθ στο να μειωθε η συνθεια των ανθρπων να μιλνε μεταξ τους αντ με τους συναδλφους τους στη βιντεοκλση».

 

Μην αφσετε την τεχνολογα να σας καθυστερσει

Τα μηνματα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, το WiFi και το ερος ζνης ενδχεται να εναι πιο αργ, πιο αναξιπιστα ακμα και να σταματον εντελς κατ καιρος. Πρτε λγο χρνο για να θσετε προτεραιτητες. Ποια θματα εναι τα πιο επεγοντα; Σηκστε το τηλφωνο για αυτ. Κρατεστε καλς σημεισεις, στε ταν η τεχνολογα εναι και πλι λειτουργικ, να μπορετε να κνετε μια γργορη ανασκπηση και να εξασφαλσετε τι λοι εξακολουθον να βρσκονται στο διο μκος κματος. Για λλες εργασες, σως μπορετε να προετοιμσετε μηνματα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, να ελγξετε το σστημα και στη συνχεια να τα στελετε γργορα ταν λα λειτουργον σωστ. Θα μποροσατε επσης να συντονιστετε με μηνματα κειμνου, με Slack, και με εσωτερικ συστματα ανταλλαγς μηνυμτων με τους πελτες (εν εναι λειτουργικ).

 

Βρετε τρπους να παραμενετε συγκεντρωμνοι

Μπορε να εναι δσκολο να εστισετε σε κτι τρα. Εν να project σας φανεται δσκολο, χωρστε το σε μρη και κντε πρτα τα πιο εκολα. Διαφορετικ, αφστε το εντελς αν χρειζεται και ασχοληθετε με τις μικρς οργανωτικς δουλεις που αναφρονται παραπνω.

Μια αλλαγ σκηνικο μπορε επσης να σας βοηθσει – πηγανετε σε διαφορετικ δωμτιο του σπιτιο σας, ει δυνατν, μερικς φορς μσα στη μρα. Κντε μια γργορη βλτα. Βλτε για λγο μουσικ. Οι υπηρεσες streaming πως το Spotify εναι εξαιρετικς για playlists που ενισχουν τη διθεση.

 

Βλτε ρια στο χρνο που περντε μπροστ απ τις οθνες

Με τα συνεχ να για την πανδημα, εναι δσκολο κποιος να αποφγει να παρακολουθε λη μρα τις ειδσεις. Αλλ το να ασχολεται κανες με τον κορονοο λη την ρα, εναι κτι που δεν θα βοηθσει την ψυχικ του υγεα. Περιορστε τον εαυτ σας στο να ελγχετε τις ειδσεις μνο συγκεκριμνες φορς μσα στην ημρα. ταν συνομιλετε με συναδλφους, εναι καλ να συζηττε για σα συμβανον για λγα λεπτ, αλλ μην το αφσετε να εξελιχθε σε κεντρικ θμα της συζτησης. Δστε το παρδειγμα, μεταβανοντας γργορα στα καθημεριν θματα εργασας.

 

Κντε υγιειν διαλεμματα

Τα διαλεμματα εναι σημαντικ για την αναζωογνηση. Ακμα και την καλτερη μρα, κοιτζοντας μια οθνη για πολ καιρ, θα μεισει τη συγκντρωση και θα επιβραδνει την παραγωγικτητ σας. Απομακρυνθετε και απολαστε να μεσημεριαν γεμα χωρς κτι να σας αποσπ την προσοχ. Εισγετε κποια σωματικ δραστηριτητα στην ημρα σας: κντε διατσεις, κποια ανογματα, δοκιμστε να κνετε κοιλιακος. Απολαστε χρνο με την οικογνει σας. Τλος, επικοινωνστε με ναν αγαπημνο συνδελφ ναν φλο για να δετε τι κνουν.

Θυμηθετε, απλ με το να εργζεστε απ το σπτι, συμβλλετε σε ναν απ τους ισχυρτερους και αποτελεσματικτερους τρπους αντιμετπισης της πανδημας: την κοινωνικ αποστασιοποηση για να «μειωθε η καμπλη» και να επιβραδυνθε η εξπλωση του ιο.

25/03/2020 : 2020: Phantom Blue
23/03/2020 : : Xerox
17/03/2020 : 2020
26/07/2019 : vs :
17/07/2019 : UV LED ;
08/07/2019 : 6
05/07/2019 : VS Sublimation Printing
25/06/2019 :
18/06/2019 : T 2019 Design Animation Projects
26/03/2019 : 18 tips illustrator
15/12/2018 :

Google+ | | | 2006 All rights reserved Designed by ORGINSTUDIOS.COM